Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť AUTOŽERIAVY MALIVA s.r.o., IČ 50957929, so sídlom Juraja Závodského 27, Žilina, 010 04,, ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje svojich odberateľov a dodávateľov v rozsahu zákonného dôvodu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. (Ďalej len GDPR).

Osobné údaje správcu uchováva z dôvodu potreby plniť zmluvné záväzky a plniť právne povinnosti týkajúce sa nariadenia GDPR.

1. Kategorizácia spracovanie osobných údajov

Meno a priezvisko
bydliska
názov obchodnej spoločnosti
sídlo spoločnosti
IČO, DIČ
e-mailová adresa
číslo bankového účtu

2. Účel spracovanie osobných údajov

uzatváranie zmlúv
cenová ponuka
správa fakturácia
platby

3. Spôsob spracovania osobných údajov

Účel, rozsah a čas spracovania správca stanovil v súlade s právnym základom spracovania vykonáva v jeho prevádzkarni povereným zamestnancom správcu manuálnym spôsobom v listinnej podobe alebo výpočtovej techniky. Za týmto účelom správcu prijal opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ich zmene, strate, neoprávnenému prenosu. Pri sprístupnenie osobných údajov je správca povinný postupovať podľa platných právnych predpisov GDPR.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v bode 2. Výška, a po dobu povolenú príslušnými právnymi predpismi GDPR.

5. Právo na vymazanie osobných údajov

Podľa čl. 17 GDPR dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, okrem prípadov, keď správca je povinný osobné údaje subjektu uchovávať zo zákonných dôvodov GDPR.

6. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa č. 21. GDPR dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Správca.

7. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie treba urobiť výslovným a zrozumiteľným prejavom vôle subjektu.

8. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade, keď správca nevyhovie jeho žiadosti o vysvetlenie či odstránenie stavu vzniknutého spracovaním osobných údajov subjektu, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom.

V Žiline dňa 01.01.2019

AUTOŽARIEVY MALINA s.r.o.

v.z. Radek Malina