Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť AUTOŽERIAVY MALIVA s.r.o., IČ 50957929, so sídlom Juraja Závodského 27, Žilina, 010 04,, ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje svojich odberateľov a dodávateľov v rozsahu zákonného dôvodu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. (Ďalej len GDPR).

Osobné údaje správcu uchováva z dôvodu potreby plniť zmluvné záväzky a plniť právne povinnosti týkajúce sa nariadenia GDPR.

1. Kategorizácia spracovanie osobných údajov

Meno a priezvisko
bydliska
názov obchodnej spoločnosti
sídlo spoločnosti
IČO, DIČ
e-mailová adresa
číslo bankového účtu

2. Účel spracovanie osobných údajov

uzatváranie zmlúv
cenová ponuka
správa fakturácia
platby

3. Spôsob spracovania osobných údajov

Účel, rozsah a čas spracovania Správca stanovil v súlade s právnym základom. Spracovanie vykonáva v jeho prevádzkarni poverený zamestnanec manuálnym spôsobom v listinnej podobe alebo pomocou výpočtovej techniky. Na tento účel správca prijal opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, proti ich zmene, strate či neoprávnenému prenosu. Pri sprístupnení osobných údajov je Správca povinný postupovať podľa platných právnych predpisov GDPR.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchované len po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelov uvedených v bode 2 a po dobu povolenú príslušnými právnymi predpismi GDPR.

5. Právo na vymazanie osobných údajov

Podľa čl. 17 GDPR má osoba právo na vymazanie osobných údajov, okrem prípadov, keď je správca povinný osobné údaje subjektu uchovávať zo zákonných dôvodov GDPR.

6. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa č. 21. GDPR má osoba právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Správcu.

7. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie treba urobiť výslovným a zrozumiteľným prejavom vôle subjektu.

8. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade, keď správca nevyhovie jeho žiadosti o vysvetlenie či odstránenie stavu vzniknutého spracovaním osobných údajov subjektu, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu alebo v rozpore so zákonom.

V Žiline dňa 01.01.2019

AUTOŽARIEVY MALINA s.r.o.

v.z. Radek Malina